منوهای نصب در پنل مدیریت

  • ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

وبینار آموزشی تجهیزات و تکنولوژی بسته بندی خرما  

وبینار آموزشی تجهیزات و تکنولوژی بسته بندی خرما  

امـروزه بسـته بندی در اشـکال و روشهـای مختلـف توسـعه یافتـه اسـت. انتخـاب فـرم مناسـب بـرای بسـته بندی، بیشـتر بـر اسـاس مسـائل فنـی و تکنیکـی مؤثـر در نـوع سـاختار هندسـی صـورت میپذیـرد. در طراحـی سـاختار، نـوع مـواد اولیـه نظیـر ورق مقـوا، ورق فلـز، پلاسـتیک، شیشـه و ماننـد آنهـا و نیـز توانمنـدی ماشـین آلات سـاخت بسـته ها موثـر اســت. امــا در تمامــی بســته بندی ها رعایــت درج نــام تجــاری محصــول، تاریــخ انقضــا، تاریـخ تولیـد و درج جـدول ارزش تغذیـه ای الزامـی اسـت. طراحـی یـک لوگـو یا نشـانه ی متناسـب بـا خرمـا یـا محصـول تهیـه شـده از خرمـا کـه در آن نکاتـی چـون؛ سـادگی و انسـجام در اجـزاء، بیـان تصویـری مناسـب، متفـاوت بـودن و جـذاب و گیرابـودن رعایـت شــده باشــد، در توفیــق فــروش محصــول و زیبایــی بســته بندی آن تاثیــر بــه ســزایی دارد. طراحـی ایـن لوگـو بایـد بـه گونـهای باشـد کـه خصوصیـات خرمـا یـا محصـول خرمـای بســته بنــدی شــده را تــا حــد ممکــن بــه وســیله تصویــر یــا نوشــتار بیــان کنــد و بیننــده بــا دیــدن آن بتوانــد ارتبــاط و هماهنگــی بیــن ایــن محصــول، فضــای کلــی بســته بندی و شـکل لوگـو را مشـاهده کنـد. در انتخـاب مـواد و روش بسـته بندی بایـد تمـام ملاحظـات نظیــر ملاحظــات زیســت محیطــی، جــذب خریــدار، حفــظ کیفیــت محصــول و افزایــش عمـر نگهـداری محصـول مـورد لحـاظ قـرار گیـرد. قابلیـت بازیافـت و اسـتفاده مجـدد از بســته بندی مــواد غذایــی مهمتریــن بخــش صنعــت بســته بندی میباشــد.

 

درباره سخنران این کارگاه آموزشی بیشتر بدانیم:

دکتر مقداد تکلوزاده

دبیر کل انجمن ملی خرمای ایران

 

اگر به دوره آموزشی  تجهیزات و تکنولوژی بسته بندی خرما   علاقه مند هستید، شما را به ثبت نام در این دوره آموزشی دعوت می کنیم:

تاریخچهارشنبه
24 شهریور ماه 1400
ساعت10 تا 14
هزینهواحدهای صنعتی مستقر در شرکت شهرک های صنعتی می توانند با ارائه اطلاعات خود به صورت کاملا رایگان ثبت نام کنند.
گواهینامههمراه با اعطای گواهینامه پایان دوره معتبر از دانشگاه بین المللی چابهار
برگزاریبرگزاری از طریق skyroom به صورت کاملا آنلاین

نحوه ثبت نام در این وبینار:

  • برگزاری این کارگاه به صورت کاملا آنلاین می باشد. شما می توانید برای شرکت در کلاس از موبایل، یا تب لت، یا لپ تاپ و کامپیوتر متصل به اینترنت استفاده فرمایید.
  • هزینه شرکت در این وبینار آموزشی، برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان، رایگان می باشد.
  • برای ثبت نام در این دوره آموزشی بر روی گزینه “ثبت نام آنلاین” کلیک نمایید و مراحل آن را طی نمایید.
  • پس از ثبت نام، لینک ورود به کلاس مجازی برای شما پیامک می شود و از طریق آن می توانید از 30 دقیقه پیش از برگزاری کلاس، با نام خود، به محیط کلاس آنلاین وارد شوید. این دوره آموزشی از طریق محیط کلاس آنلاین skyroom برگزار می گردد و نیازی به نصب نرم افزار ندارد.

ثبت نام

برنامه درسی دوره

بسته بندی هوشمند خرما
بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده خرما
نشان های استاندارد و بهداشتی بسته بندی های خرما
قيمت تومان شرکت در دوره73 ظرفیت باقیماندهامتیاز: 0 از 0 رای

0

  • 1 هفته, 3 روزها
  • 100 ظرفیت
0 دیدگاه
27 دانشجو
طراحی شده توسط ویداسیستم ایرانیان
X